ห้องเรียนเพศวิถี (Genders and Sexuality Classroom)

ห้องเรียนเพศวิถี

ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังขาดแคลนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงรายวันยิ่งทำให้ปัญหาทางสังคมอันเป็นผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศมักถูกละเลย ส่งผลให้ความเข้าใจผิด อคติทางเพศ การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิ ความรุนแรงทางร่างกาย และทางวัฒนธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนในขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปพิจารณาใคร่ครวญและเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีและสิทธิต่างๆของตัวเอง
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเกิดความตระหนักรู้และไหวรู้ (sensitive) ต่ออคติ การตีตรา (stigma) และความเข้าใจผิดเรื่องเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาฝึกทักษะในการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์


เนื้อหาของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในเรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชน
ความรู้พื้นฐานเรื่องเพศวิถี เช่น เพศในเชิงกายภาพ (biological sex) อัตลักษณ์ทางเพศ/ความเป็นเพศ (gender identity) วิถีทางเพศ/ความโน้มเอียงทางเพศ (sexual orientation) ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) และ LGBTIQs
ความรู้พื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน หลักการสำคัญ ความเป็นมา สิทธิโดยกำเนิด สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อาทิ สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย และกลไกสิทธิมนุษยชน
เพศในพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นจริง (reality) กับบรรทัดฐานทางเพศ (sexual norms) และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ฝึกทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ เช่น การสื่อสารเรื่องเพศอย่างเป็นธรรมชาติ การฟังอย่างเปิดกว้าง การตั้งคำถามที่ไม่สร้างความรู้สึกเชิงลบต่อผู้อื่น


ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนแบ่งเป็น 3 ช่วง 
มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันจำเป็นต้องผ่านช่วงที่ 1 ก่อน ตามลำดับ ทั้งนี้จัดห้องเรียนช่วงละ 1 วันเต็ม 

(ช่วงที่ 1)
ความรู้เบื้องต้นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ (Introduction to Gender and Sexualities)

(ช่วงที่ 2)
เพศวิถีหลากหลายในสังคมปัจจุบัน (LGBTIQs Nowadays)

(ช่วงที่ 3)
สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Sexual Rights and Sexual Justice)

กระบวนการ 

ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านวงพูดคุย เสวนา และทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผสมผสานระหว่างการบรรยายเนื้อหาและการให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมห้องเรียนเพศวิถี
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556
ณ ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate