บรรยายเรื่อง หยุด! ความรุนแรงต่อผู้หญิง (Stop violence against women)

ห้องเรียนบูคู โดย อันธิฌา แสงชัย และ ดาราณี ทองศิริ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ "หยุด! ความรุนแรงต่อผู้หญิง" (Stop violence against women)
เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 25 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้อง 19207 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา 427- 103 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate