คำประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 7 มีนาคม 58

คำประกาศเจตนารมณ์
เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เกิดจากการรวมตัวกันของนักกิจกรรม กลุ่ม และองค์กรที่ทำงานในประเด็นผู้หญิง สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางเพศ ที่ต้องการผลักดันให้สังคมตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  
.
จากการทำงานของเครือข่าย เราพบว่าผู้หญิงในสังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรงในหลายรูปแบบ เช่น การถูกทำร้ายร่างกายจากครอบครัวและคู่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกข่มขืน การถูกคุกคามทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจด้วยวาจา  ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในครอบครัว ในสถานศึกษา ในที่ทำงาน และในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ผู้หญิงยังเผชิญกับความรุนแรง ซึ่งมีที่มาจากโครงสร้าง และกลไกสถาบันทางสังคมที่ไม่เท่าเทียม และไม่เป็นธรรม ซึ่งให้อำนาจกับชายเป็นใหญ่ในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา
.
ผู้หญิงไม่ได้รับโอกาส และการสนับสนุนให้มีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ กฏหมาย และนโยบายหลายหมวดที่เป็นอยู่ ยังเอื้อให้เกิดการกีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง  หรือไม่นำไปสู่การคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้หญิงอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้หญิงหลากหลายกลุ่ม ในทุก ๆ กลุ่มอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงกลุ่มอัตลักษณ์ชายขอบถูกเลือกปฏิบัติ ถูกลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่า เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคม ทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงาน และการเลิกจ้าง เข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพ 
.
กลุ่มผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองสิทธิในการมีชีวิตคู่และไม่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกกระทำความรุนแรงเนื่องมาจากสาเหตุของความเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกัน 
.
กลุ่มผู้หญิงพิการไม่ได้รับการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ เกษตรกรหญิง 
.
กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ที่ทำไร่หมุนเวียน และผู้หญิงอพยพเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่ดินทำกิน ถูกกีดกันออกจากสิทธิอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพแบบวิถีดั้งเดิมของพวกเธอไม่ได้รับการยอมรับ เข้าไม่ถึงการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง 
.
ผู้หญิงที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างจากสังคมกระแสหลัก ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ  เอชไอวี  ผู้หญิงที่ทำงานบริการทางเพศ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์การยุติการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ถูกกดทับ และตีตราด้วยค่านิยมในเรื่องเพศที่ให้คุณค่ากับบรรทัดฐานทางเพศแบบรักต่างเพศที่อยู่ภายในกรอบของการแต่งงาน หรือการมีคู่ผัวเดียวเมียเดียว 
.
ผู้หญิงไร้สถานะทางกฎหมาย แรงงานหญิงนอกระบบ แรงงานหญิงข้ามชาติ  เข้าไม่ถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ  
.
เราในฐานะเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
.
เราจะสร้างพื้นที่ เพื่อเสริมพลังคนทำงาน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ  และความยุติธรรมทางเพศ สร้างขบวนการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ทุกสถาบันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สื่อมวลชน ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ระบบสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข ชุมชน ประเทศ และเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ และความยุติธรรมทางเพศในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
.
เราจะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญ และสนับสนุนให้เกิดผู้หญิง หรือกลุ่มผู้หญิงเกิดความเข้มแข็ง โดยสร้างให้เกิดแนวร่วม รวมถึงภาคีเครือข่ายการทำงานในด้านนี้ในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อรื้อถอนมายาคติอันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ต่างๆ 
.
เราจะผลักดันให้มีนโยบาย กฎหมาย และกลไกประเมิน…..ในทุกระดับ โดยการใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ปฏิญญาสากลว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง (UN DRIP) แผนปฏิบัติการปักกิ่ง Beijing+20 และอื่น ๆ ที่รัฐได้ลงนามให้ความร่วมมือต่อภาคีระหว่างประเทศ
.
เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและองค์กรต่อกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไข ให้รัฐนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาใช้อย่างจริงจัง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิง และเด็กผู้หญิง เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างสันติ เป็นธรรม และยั่งยืน
.
การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการถูกกระทำความรุนแรง การถูกคุกคาม
คือ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของมนุษย์ทุกคน
“สิทธิผู้หญิง” คือ “สิทธิมนุษยชน”
เราจะต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบอย่างถึงที่สุด
เราจะ "เคลื่อน” ต่อไปข้างหน้า! 
เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กผู้หญิง


เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (8 มีนาคม 2558) แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง จัดงานรณรงค์ "เคลื่อน เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" ขึ้นที่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2558 ค่ะ 

งานนี้ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย ไปชมภาพบรรยากาศที่มีพลังอย่างยิ่งกันค่ะ :) (ปล.ได้นำภาพมาจากเฟสบุ๊กของเพื่อนๆหลายคน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ)0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate