Women Football Project (โครงการผู้หญิงรักสุขภาพฯ)

"โครงการผู้หญิงรักสุขภาพสามจังหวัดชายแดนใต้" หรือ Women Football Project

14 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี
จัดโดย ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู (BUKU Classroom)
สนับสนุนโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
จัดทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-18.00 น. สนามข้างหอสหกรณ์ ม.อ.ปัตตานี
สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อ โทร. 093-575-2692 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(1) หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยตรงและเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวหรือกรอบโครงสร้างทางสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงในพื้นที่นี้เกิดความเครียด วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงโดยตรง จะมีบาดแผลทางใจที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาและส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองอย่างเร่งด่วน ขณะที่สังคมทั่วไปยังขาดความตระหนักในเรื่องนี้ ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู (Buku Classroom) จึงได้ริเริ่มโครงการ “ผู้หญิงรักสุขภาพสามจังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เน้นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมพลังในกลุ่มผู้หญิงโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มเข็งทางร่างกาย ทั้งนี้การได้เคลื่อนไหวร่างกายนอกจากจะช่วยให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจ ได้เรียนรู้ศักยภาพของร่างกายตัวเอง อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ การมีสติรู้ตัว สร้างความผ่อนคลาย และเกิดกลุ่มผู้หญิงที่ใส่ใจในสุขภาพ มองเห็นคุณค่าภายในตัวเอง พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ “ผู้หญิงรักสุขภาพสามจังหวัดชายแดนใต้” ยังได้เปิดกว้างให้เยาวชน และ LGBT ในพื้นที่สามจังหวัดฯที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมพลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ และสามารถสอดแทรกความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความเป็นเพศและเพศวิถีไปพร้อมกัน

(2) รูปแบบกิจกรรม
เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย โดยเชิญชวนผู้หญิง (กลุ่มเป้าหมายหลัก) เยาวชนและ LGBT (กลุ่มเป้าหมายรอง) ทั้งที่เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-18.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 สัปดาห์
ขั้นตอนของกิจกรรมมีดังนี้
16.00-16.30 น. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่
16.30-17.00 น. กิจกรรมยืดเหยียดและวอร์มอัพร่างกาย
17.00-17.45 น. กิจกรรมฝึกซ้อมฟุตบอล
17.45-18.00 น. กิจกรรมเสริมพลัง (เกมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นเพศและความรุนแรงทางเพศ)

(3) กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง เยาวชนและ LGBT อายุระหว่าง 16-45 ปีที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 50 คน
(4) วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและใส่ใจดูแลสุขภาพกาย-ใจมากขึ้น
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในผู้หญิงมากขึ้น

(5) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและใส่ใจในสุขภาพกาย-ใจของตนเองมากขึ้น
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในผู้หญิงมากขึ้น
3) เกิดกลุ่มผู้หญิงในสามจังหวัดที่มีความสนใจเรื่องสุขภาวะและมีความตื่นตัวเรื่องความรุนแรงในผู้หญิง
4) สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในกิจกรรมการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมากขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate