ฺBuku's Retreat Camp 2015

Buku's Retreat Camp
A safe space retreat for women and LGBTIQs in 3 provinces of Deep South, Thailand. Supported by AJWS and JASS. 

พื้นที่ปลอดภัยในการฟื้นฟูและเยียวยาร่างกายและจิตใจของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในสามจังหวัดชายแดนใต้
วันเสาร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 
ณ เทพาบีช รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ จ.สงขลา

จัดโดย ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู (Buku Classroom) 
ได้รับการสนับสนุนจาก AJWS, JASS และ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ (สสส.)

รูปแบบกิจกรรม 
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ การดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ การผ่อนคลายจากความเครียด ความวิตกกังวล การเสริมพลังใจ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอย่างเปิดกว้างและเคารพซึ่งกันและกัน การสร้างและเปิดกว้างในการมีพื้นที่ทางสังคมทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เน้นการทบทวน/เชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกระหว่างกัน

สิ่งที่กระบวนการเรียนรู้นี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด
(1) ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(2) การเคารพในความแตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ โดยปราศจากการตัดสินตีตรากัน
(3) ความระมัดระวังอ่อนไหว (sensibility) ต่อความคิดความเชื่อ และคุณค่าที่ยอมรับอย่างแตกต่างกัน

ทีมกระบวนกร
(1) ดร.อันธิฌา แสงชัย (กระบวนกร)
(2) ดาราณี ทองศิริ (กระบวนกรและผู้ประสานงานโครงการ)


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate